Koninklijke Algemene Vereniging van Vriendenclubs  •  Afdeling Tennis
reglement - woensdag 07 juni 2023

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE BEKER MARTENS(aanpassing 2021)

HOOFDSTUK 1 : BENOEMING – DOEL.

Art. 1 De competitie tennis is een sporttak van de Koninklijke Algemene Vereniging Van Vriendenclubs & Fedes.

Deze vereniging werd erkend door SPORT VLAANDEREN als een “landelijk georganiseerde multi – sportfederatie ” .

De competitie sporttak tennis bezit een liefhebbersstatuut, d.w.z.: de sportbeoefenaars mogen onder geen enkele vorm een bezoldiging ontvangen voor hun prestaties.

Art. 2 De competitie sporttak tennis heeft tot doel de tennissport te laten beoefenen in het kader van KAVVV & FEDES. De competitie sporttak tennis verdedigt de belangen van de aangesloten leden, moedigt de sportbeoefening aan en bevordert de algemene sportcultuur. De competitie sporttak tennis mag ter verwezenlijking van deze doelen alle initiatieven nemen die de tennissport kunnen dienen. Zij mag overleg plegen met andere sportorganisaties en vanzelfsprekend zelf organiseren.
Zulks dient te geschieden onder de goedkeuring en het toezicht van de Raad Van Bestuur van KAVVV & FEDES.

Art.3 De competitie sporttak tennis werd gesticht in 1957. Zij werd opgericht voor onbepaalde duur.

 

HOOFDSTUK 2: COMPETITIE SPORTTAK TENNIS BESTUUR EN JAARLIJKSE VERGADERING.

Art.4 De competitie sporttak tennis wordt geleid door een competitie sporttak tennis bestuur, benoemd door de Jaarlijkse Vergadering (J.V.) van competitie sporttak tennis.

Art. 5 Het competitie sporttak tennis bestuur staat in voor de goede werking van de competitie sporttak tennis en treft hiervoor de nodige maatregelen in toepassing van het hierbij opgesteld reglement van inwendige orde.

Art. 6 Het competitie sporttak tennis bestuur is samengesteld uit een voorzitter en een secretaris eventueel bijgestaan door één of meerdere bestuursleden
De verkiezing van een voorzitter en leden van het competitie sporttak tennis bestuur geschiedt door de Jaarlijkse Vergadering van de competitie sporttak tennis. De aanstelling van de voorzitter dient bekrachtigd door de Raad Van Bestuur van KAVVV & FEDES.

Art. 7 Het mandaat van de bestuursleden loopt over een termijn van:
Drie jaar voor de voorzitter.
Twee jaar voor alle andere bestuursleden
Alle bestuursleden zijn herkiesbaar.
Om verkiesbaar te zijn, moeten nieuwe kandidaten schriftelijk en tenminste veertien dagen voor de jaarlijkse vergadering hun kandidatuur indienen bij de fungerende voorzitter.
Om verkiesbaar te zijn, moet de kandidaat minstens 21 jaar oud zijn op de datum van de verkiezing.

Art. 8 De competitie sporttak tennis is verplicht eenmaal per jaar een jaarlijkse vergadering te beleggen.

Art. 9 De datum van de jaarlijkse vergadering wordt tijdig door het competitie sporttak tennis bestuur medegedeeld. Eventuele voorstellen van de clubs dienen schriftelijk en uiterlijk acht dagen voor de jaarlijkse vergadering ingediend bij de voorzitter van de competitie sporttak tennis.

Art. 10 Wanneer in de loop van het sportjaar een bestuurslid van de competitie sporttak tennis ontslag neemt of indien de wenselijkheid tot uitbreiding van het competitie sporttak tennis bestuur nodig blijkt, kan het competitie sporttak tennis bestuur nieuwe kandidaten opnemen, waarvan de benoeming zal moeten voorgelegd worden op de eerstvolgende jaarlijkse vergadering.

Art. 11 Het competitie sporttak tennis bestuur heeft het recht “comités” op te richten om de goede gang van zaken te bevorderen of het werk te delegeren en dit in het belang van de competitie sporttak tennis zelf.

Art. 12 Het competitie sporttak tennis bestuur heeft het recht maatregelen te treffen, die niet voorzien zijn in onderhavig reglement van inwendige orde en zulks in het belang van de competitie sporttak tennis zelf. De genomen maatregelen worden medegedeeld in de eerstvolgende nieuwsbrief, ofwel op de jaarlijkse vergadering, ofwel schriftelijk of per e-mail toegezonden aan de clubsecretarissen. Zal tevens vermeld worden op website verschijnen van competitie sporttak tennis.

Art. 13 Elke mededeling of genomen maatregel, uitgaande van het competitie sporttak tennis bestuur, verschenen in de nieuwsbrief of schriftelijk of per e-mail medegedeeld aan de secretarissen of gepubliceerd op website, heeft kracht van wet.

Art. 14 De jaarlijkse vergadering van de competitie sporttak tennis is samengesteld uit één afgevaardigde van elke aangesloten club.

Art. 15 Een bijeengeroepen jaarlijkse vergadering is geldig, wanneer de helft van de aangesloten clubs aanwezig is. Bij niet voldoende aanwezigheid van de leden wordt de jaarlijkse vergadering uitgesteld en opnieuw bijeengeroepen, maximum een maand later, met vermelding “twééde oproeping”. Ongeacht het op deze vergadering aanwezige aantal clubs kan de jaarlijkse vergadering geldig doorgaan. De agenda van deze jaarlijkse vergadering met vermelding “twééde oproeping” moet identiek zijn aan de agenda van de eerste bijeengeroepen jaarlijkse vergadering.

Art. 16 De beslissingen van de jaarlijkse vergadering worden genomen volgens het systeem van eenvoudige meerderheid van geldige stemmen. Bij gelijkheid van stemmen beslist de stem van de voorzitter van het competitie sporttak tennis bestuur.

Art. 17 Stemmingen over personen geschieden in het geheim. Bij gelijkheid van stemmen wordt een tweede geheime stemming gehouden. Indien deze eveneens een gelijkheid oplevert, wordt de stemming herhaald door de leden van het competitie sporttak tennis bestuur. De uitslag hiervan is bindend.

Art 18 Van elke jaarlijkse vergadering zal het competitie sporttak tennis bestuur een verslag opstellen, dat wordt opgenomen in de nieuwsbrief en website van KAVVV & FEDES.

HOOFDSTUK 3: DE CLUBS EN DE AANSLUITINGEN.

Art. 19 De clubs, die bij de competitie sporttak tennis wensen aan te sluiten met het doel deel te nemen aan de competitie sporttak tennis, dienen voor ieder sportjaar een aansluitingsformulier in te vullen en te verzenden aan de secretaris van het competitie sporttak tennis bestuur, alsmede de andere documenten, die door de competitie sporttak tennis worden gevraagd.

Art. 20 Het aansluitingsformulier moet worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de schatbewaarder van de club.

Art. 21 De voorzitter, de secretaris en de schatbewaarder blijven altijd verantwoordelijk tegenover de competitie sporttak tennis voor eventuele schuldvorderingen of inbreuken op het reglement van inwendige orde.

Elke club die aansluit, onderschrijft automatisch het in voege zijnde reglement van inwendige orde en verbindt er zich toe dit te eerbiedigen en na te leven.

Art. 22 Iedere wijziging van een voorzitter en/of secretaris en/of schatbewaarder dient ONMIDDELLIJK en SCHRIFTELIJK ter kennis gebracht aan de secretaris van het competitie sporttak tennis bestuur, alsook een eventuele adreswijziging.

Art. 23 Een aanvraag tot verandering van clubbenaming dient eveneens onmiddellijk te worden medegedeeld aan de voorzitter van het competitie sporttak tennis bestuur. Die aanvraag moet ondertekend worden door de voorzitter, de secretaris en de schatbewaarder van de club.

Art. 24 De speelster/spelers van de clubs dienen, om als aangesloten beschouwd te worden, op de inschrijvingslijsten te worden vermeld door de club zelf. Zij moeten eveneens worden ingeschreven op de lijst van de te verzekeren speelsters/spelers met volledige vermelding van naam, voornaam, adres, geboortedatum en rijksregisternummer.
Hierdoor verklaren clubs en speelsters/spelers zich akkoord met het reglement van inwendige orde en verbinden zij er zich toe dit te eerbiedigen en na te leven.
Indien niet aan deze voorwaarden voldaan zijn worden zij als niet aangesloten beschouwd.

Art. 25 Voor elke speelster/speler die aan competitiesport doet, is het geraadzaam zich geregeld aan een medisch onderzoek te onderwerpen.

De frequentie van dit onderzoek is vastgesteld in het desbetreffend K.B., in uitvoering van het decreet van 13 juli 2001

Art. 26 Er zal een medische steekkaart opgesteld worden voor elke actieve speelster/speler. Deze berust bij de dienst “Medisch Keuringen” van de vereniging. Elk nieuw aangesloten lid dient een degelijk ingevulde medische steekkaart binnen te leveren, waaruit blijkt dat zij/hij medisch geschikt is om de competitiesport te mogen beoefenen.

Art. 27 Om aan deze competitie deel te nemen moeten de DAMES 50 jaar worden in de loop van het jaar, en moeten de HEREN 60 jaar worden in dit jaar zijnde 31 december e.k. Deze leeftijden zijn eveneens van tel bij de GEMENGDE competitie, 50 jaar voor dames en 60 jaar voor de heren.

Art. 28 Het is verboden gedurende een sportjaar gelijktijdig bij meer dan één club te spelen in dezelfde kompetitie. Interclub , Beker Claus en Beker TONY MARTENS worden aanzien als een afzonderlijke competitie. In principe kan je voor 3 clubs spelen.

Art. 29 Een sportjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

HOOFDSTUK 4: BEKER TONY MARTENS.

Art. 30 De artikels van het reglement van inwendige orde, handelend over BEKER TONY MARTENS zijn bindend voor alle bij de competitie sporttak tennis aangesloten clubs en speelsters/spelers.

Art. 31 De competitie sporttak tennis organiseert ieder sportjaar, onder leiding van het competitie sporttak tennis bestuur, een BEKER TONY MARTENS competitie tussen de aangesloten clubs. De competitie loopt van begin juli tot midden september.

Art. 32 Alle wedstrijden worden betwist volgens de reglementen van Tennis Vlaanderen, doch gebeurlijke wijzigingen door de competitie sporttak tennis van KAVVV & FEDES hebben voorrang.

Art. 33 De leden van de aangesloten clubs zijn verplicht de tennissport te beoefenen in een geest van VOLSTREKT AMATEURISME EN ONDER VRIENDEN.

Art. 34 Het competitie sporttak tennis bestuur zal ieder jaar, naargelang het aantal ingeschreven ploegen, reeksen samenstellen van zeven ploegen, indien de mogelijkheid daartoe bestaat.
De samenstelling hiervan wordt opgemaakt aan de hand van de eindrangschikking van vorig seizoen.
De kampioen van een reeks stijgt. De laatste daalt naar een lagere afdeling.
De wedstrijdleiding kan op vraag van de clubs hiervan afwijken om een zo evenwichtig mogelijke reeksindeling te bekomen.

Art. 35 Een wedstrijd omvat 2 dubbelspelen bij de dames.
Een wedstrijd in de gemengde reeks omvat twee dubbelspelen.
Een wedstrijd omvat 3 dubbelspelen bij de heren.

De wedstrijden worden gespeeld naar 2 winnende sets.
Het zijn allemaal volledige sets met eventueel “tiebreak” in het dertiende punt van iedere set (naar 7 punten met een verschil van 2 punten). Wanneer iedere ploeg één set wint, moet een match tiebreak (naar 10 punten met een verschil van 2 punten) de beslissing brengen, wie winnaar wordt.

Art. 36 Er mag slechts 1 speelster/speler met een Tennis Vlaanderen klassement 45pt opgesteld worden tijdens een ontmoeting. Alle andere speelsters/spelers hebben een lager klassement.

Art. 37 Bij inschrijving zullen de ploegen bij de DAMES en GEMENGD uit minimum 4 speelsters/spelers bestaan. Bij de HEREN minimum 6 spelers.
Het max. van de punten per ploeg bedraagt:
Bij de dames reeks
75 pt.
Bij de gemengde reeks
75 pt.
Bij de heren reeks
110 pt
Bij gebrek aan heren mag er tijdens een heren ontmoeting één dame opgesteld worden(50 jaar)
Bij opstellen van een ploeg met teveel punten verliest men de ontmoeting.

Art. 38 De door de clubsecretarissen opgegeven klasseringcijfers zijn bindend voor de Beker Saliën.
Indien achteraf klachten dienen genoteerd te worden, zijn en blijven de clubs verantwoordelijk voor deze cijfers. Foutieve opgave zal puntenverlies tot gevolg hebben.

Art. 39 DE NIEUWE DUBBELKLASSEMENTEN VAN TENNIS VLAANDEREN ZIJN VAN TOEPASSING.

Art.40 Het eerste criterium voor het samenstellen van de dubbels bij de heren is de leeftijd. In tweede instantie telt het klassement.
De dubbelploegen worden opgesteld naar willekeur. Mits in acht name van de voorgaande artikels van dit reglement. De dubbelploeg met de meeste punten speelt eerste dubbel, men gaat zo verder in dalende lijn. Hebben de dubbelploegen eenzelfde aantal punten, dan kunnen zij willekeurig opgesteld worden.

Deze regel geldt eveneens indien er onvoldoende speelsters/spelers aanwezig zijn. Dan vervalt steeds de laatste wedstrijd en schuiven de ploegen naar voor.

Art. 41 Bij de DAMES en de GEMENGDE reeks zijn voor de eerste dubbelspel DRIE punten en de tweede dubbelspel TWEE punten te verdienen. Wat een score kan geven van 5-0,3-2,0-5 of 2-3.
Bij de Heren zijn aan het eerste dubbelspel Drie punten verbonden, bij het tweede en derde dubbelspel zijn telkens TWEE punten verbonden. Dit geeft de volgende mogelijkheden van uitslag 7-0, 5-2,4-3,3-4 2-5 of 0-7.

Art. 42 Bij onvoldoende speelsters/spelers schuiven de ploegen op naar voor en vervalt de laatste wedstrijd. Deze wedstrijd wordt verloren met forfait. De te winnen punten worden bij de tegenstrevers bijgeteld. Een speler mag per ontmoeting maar 1 wedstrijd betwisten. Indien hij een 2e wedstrijd betwist wordt deze als verloren beschouwd.

Art. 43 Indien een club wo geeft voor een ontmoeting,krijgt zij een boete van 20€ . Het volledige puntenaantal gaat naar de tegenstrevers.

Art. 44 Blijkt dat 2 ploegen van eenzelfde club in dezelfde reeks spelen dan mogen er onderling geen speelsters/spelers gewisseld worden.

Art. 45 Een speler van een lagere reeks mag steeds opgesteld worden in een hogere reeks, maar nooit omgekeerd. De betrokken speelster/speler mag nadien haar of zijn plaats innemen in de lagere reeks. Indien een speelster/speler 2 maal in een hogere reeks speelt heeft dit geen gevolgen. Bij een derde maal zal zij/hij beschouwd worden als speelster/speler van een hogere reeks.

Art. 46 Voor de aanvang van de BEKER TONY MARTENS competitie dienen de clubs een inschrijvingsformulier volledig in te vullen met alle spelende, aangesloten en te verzekeren speelsters/spelers. Dit bevat geboortedatum,adres, klassement en rijksregisternummer.
Zij moeten ALLEN verzekerd zijn via onze groepsverzekering (K.B. volgens decreet van 13 juli 2001).
Indien een club meer dan één ploeg opgeeft zullen twee of meer lijsten ingevuld worden.

Art. 47 Speelsters /spelers, die na de aanvang van de competitie worden aangesloten mogen slechts in competitie na de toelating van het competitie sporttak tennis bestuur.

Art. 48 Iedere thuisploeg geeft naar wens de vaste dag op en uur op van de thuiswedstrijden.
Indien de weersomstandigheden het onmogelijk maken om de wedstrijden op een bepaalde datum te spelen,mogen de kapiteins een nieuwe datum vastleggen. Het uitstel mag echter niet meer dan 14 dagen bedragen. Teneinde het regelmatig verloop van de competitie niet te schaden. Indien dit moeilijkheden met zich mee brengt, afdelingsbestuur contacteren. Deze zullen mee naar oplossing helpen zoeken.
Ingeval van verkeersproblemen die zich op weg naar ploeg voordoen,gelieve thuisploeg te verwittigen. Zie tel. club of kapitein in kalender.

Art. 49 Voor de aanvang van de wedstrijd overhandigen de beide kapiteins de opstelling van de ploeg aan elkaar. Ploegnaam – naam en voornaam – T.V. dubbelklassement en leeftijd.
Bij niet naleven van deze regel of opstellen van een niet gerechtigde speelster/speler verliest men de ontmoeting
.

Art. 50 Indien zou blijken dat een speelster/speler waartegen moet worden gespeeld, NIET diegene is die werd opgegeven, is het toegelaten de eenzelvigheidkaart te vragen om gebeurlijke vergissingen te vermijden ( algemene vergadering 17/3/76).
Indien er een foutieve opstelling is worden alle onderliggende wedstrijden eveneens als verloren beschouwd.

Art. 51 Indien een ploeg een speelster/speler opstelt die niet aan de juiste leeftijd voldoet,dan moet die speelster/speler opgesteld worden in het laatste dubbelspel. De behaalde punten in dit dubbelspel komen uiteraard toe aan de tegenstrevers.
Indien er een foutieve opstelling is worden alle onderliggende wedstrijden eveneens als verloren beschouwd.

Art 52 Bij verwachtte hoge temperaturen kan mits afspraak tussen de kapiteins ‘ s morgens gespeeld worden. Indien de temperatuur hoger is dan 32°C. dienen de wedstrijden uitgesteld te worden. En een nieuwe datum vastgelegd.
Indien niet overeengekomen wordt, houden wij ons aan de geprogrammeerde
datum van de wedstrijd.

Art. 53 De competitie wedstrijden worden gespeeld, op min twee terreinen. Deze kunnen bestaan uit gemalen baksteen, verhard terrein (hard court), kunstgras of smash-clay. Bij regen of onbeschikbaarheid van de buitenterreinen mogen de wedstrijden ook gespeeld worden op indoor-terreinen(niet verplicht), indien de thuisclub daarover beschikt. Mits akkoord van de bezoekers.

Art. 54 Voor niet begonnen wedstrijden wegens weersomstandigheden vervalt de verplichting om de opgegeven spelers opnieuw op te stellen bij het herspelen op een latere datum.
Bij een gestopte wedstrijd dient de partij verder gespeeld, met dezelfde spelers en bij de stand op het ogenblik van de stopzetting.

Art. 55 De thuisspelende clubs moeten vier tennisballen in goede staat leveren voor het spelen van de wedstrijden. Indien er betwisting zou zijn hierover, zullen speelsters/spelers tot loting overgaan met welke ballen er zal gespeeld worden.

Art. 56 Bij gelijkheid van de punten zal in volgorde rekening gehouden worden met de meest gewonnen wedstrijden, de minst verloren sets,de minst verloren spellen, de uitslag van de onderlinge wedstrijd. Dit geld zowel voor het bepalen van de kampioenstittel als voor het dalen naar een lagere afdeling.

Art. 57 Na afloop van de wedstrijd zullen de kapiteins de uitslagen invullen op de website. Met vermelding van speelsters/spelers met klassement en opstelling van de ploegen.
De thuisploeg zal binnen de
48uur uitslag verzenden.
Men kan de uitslagen en klassementen vinden op de website
www.tennis.kavvvfedes.be – Beker Tony Martens.

HOOFDSTUK 5: VERZEKERING.

Art. 58 De groepsverzekering verplicht door SPORT VLAANDEREN, geldt als een persoonlijke verzekering voor alle aangesloten leden, ook voor bestuursleden, die nominatief opgegeven worden.

Aldus is de burgerlijke aansprakelijkheid en de persoonlijke van ieder officieel aangesloten lid verzekerd.

De speelsters/spelers die opgegeven worden in de spelerslijst en dus aangesloten zijn:betalen lidgeld en verzekering(ongeacht zij spelen of niet). Zij kunnen nadien niet meer van lijst geschrapt worden.

Art. 59 Alle sportongevallen dienen gemeld aan de verantwoordelijke voor de verzekering door middel van het voorziene formulier op website.

Art. 60 De verantwoordelijken en verzekerden kunnen de verzekeringspolis raadplegen op de website.

Art. 61 De verzekering dekt NOOIT de kosten van een bril of voor een kunstgebit; de verzekering dekt wel de ongevalkosten.

HOOFDSTUK 6: KLACHTEN EN BEROEP.

Art. 62 Eventuele klachten dienen schriftelijk en ondertekend te worden gericht aan de secretaris, samen met een uiteenzetting van de feiten en gebeurlijk gestaafd door bewijsstukken.

Hebben deze klachten betrekking op Beker Tony Martens wedstrijden, dan moeten deze uiterlijk ACHT dagen na de dag waarop de wedstrijd werd gespeeld bij de secretaris competitie sporttak tennis toekomen.

Art. 63 Door de competitie sporttak tennis voorzitter wordt een klachtencomité samen geroepen. Dit comité is samengesteld uit 3 leden.

Art. 64 De beslissing van het klachtencomité wordt schriftelijk verzonden aan de secretaris van de betrokken club en eveneens aan de competitie sporttak tennis voorzitter.

Art. 65 Tegen de beslissing van het klachtencomité kan beroep worden aangetekend bij de competitie sporttak tennis voorzitter, INDIEN er nieuwe feiten of gezichtspunten kunnen voorgelegd worden, die op het ogenblik van de behandeling voor het klachtencomité niet kenbaar waren, of INDIEN men van mening is, dat de reglementen niet werden toegepast.

Art. 66 De competitie sporttak tennis voorzitter stelt ook een beroepscomité samen, dat eveneens bestaat uit 3 leden, waarvan er maar één in het klachtencomité mag zetelen. De beslissing van het beroepscomité wordt schriftelijk verzonden aan de secretaris van de betrokken club en aan de competitie sporttak tennis voorzitter.

Art. 67 De clubs kunnen slechts in Hoger Beroep gaan bij de Raad van Bestuur tegen alle beslissingen genomen door de besturen en/of comités van de verscheidene competitie sporttakken.
De procedure In Hoger Beroep heeft GEEN opschorting van de laatst uitgesproken straf tot gevolg.
Bij de behandeling van een Hoger Beroep kunnen maximaal twee leden van het desbetreffende competitie sporttak bestuur gehoord worden. Zij hebben geen beslissingsrecht.

Het indienen van een beroep is onderworpen aan de volgende toepassingsmodaliteiten:

*Kan slechts ingediend worden nadat alle rechtsmiddelen binnen de competitie sporttak k tennis zijn uitgeput.

*Per aangetekend schrijven te richten aan de Algemene Voorzitter van KAVVV& FEDES;

*Gelijktijdig een bedrag van € 150 storten op rek. BE 80 2200 9433 6677 van KAVVV & FEDES v.z.w.,
met vermelding van de clubnaam, de afdeling en gevolgd door ‘Hoger Beroep en briefdatum’;

*Het indienen van een Hoger Beroep en de betaling van de borgsom moeten binnen
de TIEN kalenderdagen na de laatst mogelijke uitspraak binnen de betrokken afdeling bij de Algemene Voorzitter toekomen;

*In het schrijven moet op een duidelijke wijze aangehaald worden om welke reden men in beroep wenst te gaan en het moet verplichtend ondertekend worden door de clubvoorzitter en de secretaris;

*Indien het Hoger Beroep uitgaat van een speler of ander lid van de club dient de betrokkene zelf en verplichtend samen met de voorzitter en de secretaris te tekenen;

*Indien aan een van de bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal het Hoger Beroep onontvankelijk verklaard worden;

*Alle gevallen, die niet voorzien zijn in de vorige punten, zullen door de Raad van Bestuur behandeld worden;

De borgsom zal:

*Beschouwd worden als kosten van het geding, wanneer het Hoger Beroep ONTVANKELIJK, doch ongegrond blijkt;

*Terug ingeschreven worden op het credit van de club, mits afhouding van € 50 als
kosten van het geding, wanneer het Hoger Beroep ONTVANKELIJK en ook GEGROND blijkt

*Op het credit van de club geplaatst worden,mits afhouding van€ 20 dossierkosten,
wanneer het Hoger Beroep ONONTVANKELIJK verklaard wordt. In dit geval zal niemand opgeroepen worden en wordt geen zitting gehouden.

De beslissing getroffen door De Raad van Bestuur wordt via een officieel schrijven ter kennis gebracht aan de Voorzitter van competitie sporttak tennis.

HOOFDSTUK 7: ETHIEK IN DE SPORT.

Art. 68 Elke overtreder van de dopingreglementering vastgesteld op een definitieve wijze door de Belgische Rechtbanken of na een minnelijke schikking aangeboden door de Procureur des Konings, wordt bij een eerste overtreding voor een periode van één jaar uitgesloten van alle activiteiten in het kader van KAVVV & FEDES. Bij een volgende overtreding wordt dit drie jaar. Een nieuwe herhaling betekent meteen levenslange uitsluiting.

Art. 69 Alle clubs informeren zich terdege over de recente ontwikkelingen ( decretaal, besluiten van de Vlaamse Regering,strafrecht) inzake dopingbestrijding,matchfixing,mensenhandel en grensoverschrijdend gedrag en volgen de richtlijnen ter zake zoals ze zullen meegedeeld worden via de kanalen van de federatie. Naast de decretale bepalingen en de strafrechtelijke gevolgen zal ook KAVVV & FEDES overtredingen streng sanctioneren.

Art. 70 Verantwoordelijke/contactpersonen Ethiek binnen KAVVV & FEDES vzw. en hulplijn vind men terug op website van KAVVV & FEDES.

ART 71Indien blijkt dat een speelster/speler niet aangesloten is of speelt onder een vals naam, worden de punten toegekend aan de tegenpartij en wordt de speelster/speler definitief geschorst voor de competitie sporttak tennis KAVVV & FEDES.

 

HOOFDSTUK 8: ALGEMEEN.

Art. 72 De tenniskledij is verplicht bij het spelen van wedstrijden.

Art. 73 Ploegen, die tweemaal forfait geven zonder wettige reden, zullen het daarop volgend jaar NIET MEER opgenomen worden.

Art. 74 De clubs ontvangen in de loop van het seizoen een aantal facturen inzake onder andere aansluitingskosten, verzekering, eventuele boeten of kosten.
De facturen dienen binnen één maand na factureringsdatum betaald te worden.
Bij niet tijdige betaling zal er een herinnering verzonden worden. Later volgt een aangetekend schrijven waarbij respectievelijk 5€ en 10€ kosten zullen aangerekend worden. Indien de club nog in gebreke zou blijven, zullen er stappen ondernomen worden om via de raadsman van de Federatie de verschuldigde som te bekomen.

Art. 75 De deelneming aan Beker Tony Martens zal geweigerd worden aan de clubs, die nog achterstallige bijdragen van het vorig seizoen verschuldigd zijn.

Art. 76 Het competitie sporttak tennis bestuur heeft het recht een aansluiting te weigeren, mits gegronde redenen.
Het competitie sporttak tennis bestuur heeft het recht een club of lid uit te sluiten. Wanneer de club of lid zich schuldig maken aan wangedrag en hierdoor het imago van KAVVV & FEDES schade berokkent.

Art. 77 Nieuwe clubs dienen een waarborg van 12,50€ te betalen bij inschrijving. Dit bedrag wordt hen terugbetaald, wanneer zij hun activiteiten bij KAVVV & FEDES stopzetten en al hun rekeningen voldaan hebben.

Art.78 Alle eventuele geschillen moeten onverwijld schriftelijk doorgegeven worden aan de voorzitter competitie sporttak tennis. Het bestuurscomité zal dan een beslissing nemen.

Art. 79 Eventuele gevallen, die niet in dit reglement van inwendige orde voorkomen, zullen door het afdelingsbestuur behandeld worden.

Art. 80 De uiteindelijke winnaars van de verscheidene reeksen ontvangen na afloop van de competitie een trofee.

Art. 81 Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schadegevallen, welke zich tijdens de competitie zouden voordoen.

Art. 82 In tegenstelling tot Beker Claus vragen wij de clubs zich te beperken tot het geven van een drankje.

Art. 83 Wij rekenen op een uiterst sportieve en respectvolle houding van de speelsters/spelers en clubs bij het verloop van deze vriendschappelijke wedstrijden in het kader van BEKER Tony Martens.

Art. 84 Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schadegevallen, welke zich tijdens de competitie zouden voordoen.

Art. 85 “Koninklijke Algemene Vereniging Van Vriendenclubs & Federatie Dans en Sport vzw (kortweg KAVVV&FEDES vzw) hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en jouw privacy. KAVVV&FEDES vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (beter bekend als GDPR). De volledige privacyverklaring kan geraadpleegd worden op www.kavvv.be

Deze competitie wordt ingericht door de competitie sporttak tennis van KAVVV & FEDES. Het staat evenwel volledig afzonderlijk van de traditionele inter-clubcompetitie en BEKER Tony Martens.

Voor deelname aan deze competitie wordt een inschrijving gevraagd van 13,5€
Indien deelname aan Beker Claus 3,5€ per ingeschreven ploeg in beker Claus
Deelname Beker Claus 17,5€

HOOFDSTUK 9: GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG.

KAVVV&FEDES voert een beleid inzake sociale verantwoordelijkheid, inzake medisch en ethisch verantwoord sporten, inzake de bestrijding van doping, inzake de bestrijding van match-fixing, inzake het statuut van de niet-betaalde sportbeoefenaar, inzake de deontologische code, inzake mensenhandel, inzake (seksueel) grensoverschrijdend gedrag conform de laatst gepubliceerde relevante regelgeving.

Sancties
Deze sancties kunnen afhankelijk van de zwaarte van de overtreding door de sportclub gaan van schrapping, schorsing of degradatie van een club.

Voor leden – natuurlijke personen - kunnen deze sancties afhankelijk van de zwaarte van de overtreding gaan van uitsluiting uit de vereniging en schorsing.

De bevoegdheid voor tuchtaangelegenheden met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag wordt toevertrouwd aan het Vlaams Sport Tribunaal (VST) en dit van zodra dit operationeel is op 1 januari 2021. Tuchtklachten m.b.t. grensoverschrijdend gedrag worden rechtstreeks bij VST ingediend. Bij afwezigheid van een operationeel systeem in het VST blijft een interne procedure mogelijk.

Zonder hiertoe beperkt te zijn, zijn onderstaande handelingen en gedragingen in het bijzonder tuchtrechtelijk sanctioneerbaar (hierna grensoverschrijdend gedrag genoemd):

1° Seksueel grensoverschrijdend gedrag (*)

2° Geweld (*)

3° Pesterijen (*)

Het hier bedoelde grensoverschrijdend gedrag heeft betrekking op grensoverschrijdend gedrag binnen de context van de sportorganisatie, ongeacht of dit binnen of buiten de sportaccommodatie of -infrastructuur werd gepleegd.

Grensoverschrijdend gedrag gepleegd buiten de sportorganisatie kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden wanneer er een verband bestaat met de activiteiten die binnen de sportorganisatie worden uitgeoefend.

Als tuchtsancties voor grensoverschrijdend gedrag kunnen worden opgelegd de sancties zoals eerder vermeld.

(*) 1° Seksueel grensoverschrijdend gedrag waaronder wordt verstaan elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de integriteit van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.

2° Geweld waaronder wordt verstaan elke feitelijkheid die losstaat van de specifieke aard of eigenschappen van de betreffende sporttak of sportcompetitie, waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen. Gedrag dat vermeld staat in de spelregels van de sport valt niet onder de notie geweld en dus ook niet onder de notie grensoverschrijdend gedrag in de zin van dit reglement. Fysiek geweld dat losstaat van andere handelingen van grensoverschrijdend gedrag wordt via een interne procedure behandeld.

3° Pesterijen waaronder wordt verstaan een onrechtmatig geheel van meerdere gelijkaardige of uiteenlopende gedragingen, buiten of binnen de sportorganisatie, die plaats hebben gedurende een bepaalde tijd, die tot doel of gevolg hebben dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een persoon bij of in het kader van de sportuitoefening wordt aangetast, dat zijn positie in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd en die zich inzonderheid uiten in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften.